Skip to main content

Jak na povolení k využívání dronů ke komerčním účelům

By 24.1.201726 května, 2017Nezařazené

Tento článek ve vší stručnosti popisuje proces získávání povolení, která jsou nezbytná k využívání dronů ke komerčním účelům. Smyslem článku je, aby čtenář získal povědomí o tom, co může očekávat v případě, že se rozhodne povolení získat a kolik času a energie do celého procesu bude muset investovat.

Nejde tedy o hlubší právní rozbor právní problematiky související s používáním dronů (takovému rozboru se již věnoval například Chorvát se svém článku Drony – bezpilotní letadla, nebo modely letadel?)

Získávání povolení lze rozdělit do tří fází.

První fáze – získání povolení k létání

  • Nejdříve je třeba vyplnit žádost o povolení k létání pro Úřad pro civilní letectví. Žádost je zde, instrukce ke správnému vyplnění tady.

povinné přílohy k žádosti jsou:
– barevné fotografie dronu,
– blokové schéma zapojení palubní elektroinstalace s popisem jednotlivých částí,
– provozní příručka (Část B) – je možné nechat si ji zpracovat např. zde, kde nabízejí i školení zaměstnanců, které se jeví jako nezbytné,
– kopie osvědčení o uzavření pojištění odpovědnosti z provozu UA – v současnosti vyřizuje například Allianz a cena se pohybuje kolem 10 000 Kč ročně,
– postupy zajišťující bezpečnost UAS (Unmanned Aerial System – bezpilotní systém), lze zpracovat také jako Část F „Provozní příručky“,
– doklad o vlastnictví UAS.

  • Na výzvu Úřadu pro civilní letectví je třeba zaplatit správní poplatek (4 000 Kč).
  • Po úspěšném vyhodnocení dojde k vydání rozhodnutí o vydání k povolení. Pokud bude kladné, doporučuji vzdát se odvolání, čímž se urychlí proces následného vydání Povolení k létání s omezením “pilot – žák”. To opravňuje pouze k létání pod dozorem certifikovaného pilota, proto je třeba získat povolení pro létání bez dozoru (viz další bod).
  • Poté je třeba podat žádost o změnu Povolení létání – odblokování režimu “pilot – žák”. Žádost je zde.
  • Následuje přezkoušení, teoretický (test a,b,c,d) i praktický test pilota (např. musí obletět imaginární čtverce nebo kruhovou výseč s čumákem směrem do středu kružnic), fyzické prozkoumání stavu stroje, ověření failsafe systému.
  • Následuje zaplacení správního poplatku ve výši 400 Kč, a to na výzvu úřadu.
  • Poté bude vydáno rozhodnutí o povolení k létání. Pokud bude kladné, opět doporučuji vzdát se práva na odvolání, což urychlí vydání Povolení k létání bez omezení “pilot – žák”.

Druhá fáze – získání povolení k leteckým pracím

Povinné přílohy k žádosti jsou:
– doklad o existenci podnikatelského subjektu,
– (prohlášení o nepřidělení IČ),
– doklad o odborné praxi (zpravidla letový deník pilota),
– doklad o dosaženém vzdělání (od 1 pilota),
– doklady a rozsah zmocnění (například v případě, že váš tým čítá více členů),
– výpis z rejstříku trestů všech osob,
– podnikatelský plán – údaje o rozsahu a četnosti zamýšlených druhů leteckých prací,
– prohlášení o finanční způsobilosti žadatele,
– provozní příručka,
– letadlový park (tabulkový výpis),
– přehled dálkově řídících pilotů (tabulkový výpis),

  • Po vyhodnocení dokumentů bude žadatel vyzván k uhrazení správního poplatku ve výši 10 000 Kč.
  • Absolvent obdrží rozhodnutí o vydání povolení k provozování leteckých prací (resp. činností pro vlastní potřebu). Po vydání tohoto rozhodnutí opět doporučuji vzdát se práva na odvolání, čímž se urychlí vydání povolení. Nakonec absolvent obdrží povolení.

Třetí fáze – prodlužování povolení

Poté, se všemi povoleními, je třeba každé dva roky podat žádost o prodloužení povolení ÚCL (1 500 Kč), prodlužovat pojištění a vedle dodržování pravidel bezpečnosti vést letový deník.

Celkové náklady a délka řízení

Celková cena jen za správní poplatky je cca 15 000 Kč. K tomu je připočíst školení pilota (lze objednat např. zde) a nákup drona (např. DJI MAVIC PRO stojí cca 30-40 000 Kč). Největší položku tedy představuje nákup drona.

Celý povolovací proces trvá nejméně 6 měsíců.

Při provozu bez povolení pak hrozí pokuta do 5 milionů Kč.

 

Dne 24. ledna 2017 napsal

Mgr. Štěpán Kmoch